Ornement "Gymnast", Kurt S Adler C9289, ass. de 2
Ornement "Gymnast", Kurt S Adler C9289, ass. de 2

Ornement "Gymnast", Kurt S Adler C9289, ass. de 2